Ing. Arch. Helena Straková

tel.: 777 93 12 04
email: info@archatak.cz
IČO: 704 46 041

Ceník stavby

Nabídková cena je vždy zpracována dle Výkonového a honorářového řádu (dále jen VaH) vydaného Českou komorou architektů v roce 2003.

Z ceny vypočtené dle VaH je následně poskytnuta sleva ve výši 10-30% spodní hranice příslušné honorářové zóny.

Cena projektové dokumentace dle VaH vychází z předpokládaných cenových nákladů na stavbu.

Hrubý odhad nákladů na stavbu získáme tak, že se vynásobí předpokládaný objem plánované stavby (v m3) tabulkovou cenou za 1m3 stavby.

Cenu za 1m3 stavby určují Cenové ukazatele ve stavebnictví, které se aktualizují každý rok.

Objem stavby se určí dle požadavků investora (počet a plocha místností x výška domu).

Výsledná cena je cenou za všechny stupně projektové dokumentace.

Procentuelní zastoupení jednotlivých fází na celkové ceně je zhruba následující:

  • Příprava zakázky ................................................. 1%
  • Studie - návrh stavby (STS) ................................. 13%
  • Územní řízení / územní souhlas (DUR) ............... 15%
  • Stavební povolení / ohlášení stavby (DSP) ........ 22%
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS) ....... 28%
  • Zadání stavby dodavateli (DZS) .......................... 7%
  • Spolupráce při provádění stavby / výkonu autorského a investorského dozoru (ATD) .................................. 11%

Popis jednotlivých úkonů naleznete v sekci Služby.