Ing. Arch. Helena Straková

tel.: 777 93 12 04
email: info@archatak.cz
IČO: 704 46 041

Průběh návrhu:

Návrh stavby začíná úvodní konzultací, kdy si ujasníme Vaše požadavky, vhodná je návštěva přímo na místě činu. Následně vám bude předložena cenová nabídka zpracování návrhu, včetně platebních podmínek a časového harmonogramu.

Pokud přistoupíte na naši nabídku, práce může začít.

V průběhu návrhu bude uskutečněno několik konzultací, upřesňujících výsledný návrh.

Jednotlivé stupně projektové dokumentace:(nadpisy jsou klikací)

 1. Studie - návrh stavby (STS)

  • Návrh stavby ve variantním řešení podle stavebního programu zadaného objednatelem.
  • Předjednání studie s rozhodujícími dotčenými orgány státní správy, které se budou vyjadřovat k dokumentaci pro územní řízení, zjištění jejich stanovisek.
  • Zjištění požadavků místních orgánů státní správy na věcný a formální rozsah požadovaných dokumentů a dokumentace.
  • Identifikace omezujících podmínek.
  • Rámcový harmonogram postupu projektu po stavební povolení a hrubý odhad dalších činností po otevření projektu včetně průběžné aktualizace po dobu práce na projektu.
  • Odborný odhad stavebních nákladů na vybudování projektu včetně průběžné aktualizace.
 2. Průzkumy a rozbory

  • Zajistí investor popř. projektant po dohodě s investorem.
  • Zmapování veškerých stávajících inženýrských sítí v místě a okolí.
  • Projednání příslibu využitelnosti stávajících sítí s majiteli a provozovateli, pasportizace aktuálně využitelných kapacit.
  • Inženýrskogeologický průzkum, radonový průzkum, stavebnětechnický průzkum stáv. objektu, geodetické zaměření pozemku a stávajícího objektu.
  • (nacenění průzkumů a rozborů není součástí této nabídky)
 3. Územní řízení / územní souhlas (DUR)

  • Kompletní projektovou dokumentaci potřebnou pro získání územního rozhodnutí - dopracováním studie.
  • Zadání předběžných průzkumů specialistům a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty koordinované architektem.
  • Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a získání jejich kladných stanovisek.
  • Zajištění vydání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci.
  • Koordinace projektu.
 4. Stavební povolení / ohlášení stavby (DSP)

  • Kompletní projektovou dokumentaci potřebnou pro získání stavebního povolení vč. orientačního rozpočtu nákladů na provedení stavby a statického ověření konstrukce.
  • Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a získání jejich kladných stanovisek.
  • Stanovení požadavků na doplňkové průzkumy.
  • Účast při stavebním řízení.
  • Zajištění vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci.
  • Koordinace projektu.
 5. Sloučené stavební a územní řízení

  • V případě sloučeného řízení budou stupně 2. a 3. sloučeny
 6. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

  • Kompletní projektovou dokumentaci potřebnou pro provedení stavby a k využití pro podklady pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby architektem a profesními specialisty a konzultanty.
  • Zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby.
  • Propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení.
  • Spolupráce s klientem při výběru materiálů a jejich použití
  • Koordinace projektu.
 7. Zadání stavby dodavateli (DZS)

  • Vypracování seznamu prací a dodávek, resp. popisu stavby s určením standardů a případné vypracování potřebné dokumentace, pokud není vypracována podle stupně 3. nebo 4.
  • Vypracování podkladů pro výběrové řízení.
  • Posouzení úplnosti nabídky dodavatele/zhotovitele stavby.
  • Koordinace projektu.
 8. Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru (ATD)

  • Zadání doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialistům koordinovaným architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky.
  • Všeobecné náležitosti obsahu a členění výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy.
  • Spolupráce architekta/inženýra(technika) s klientem v průběhu výkonu investorského technického dozoru.
  • Výkon investorského technického dozoru dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy.
  • Koordinace projektu.
 9. Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP)

  • Účast při kolaudačním řízení stavby.
  • Dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené Ihůtě a kvalitě.

Způsob nacenění projektové dokumentace naleznete v sekci Ceník.